Årsmöte 2020

KALLELSE

ÅRSMÖTE den 3 november 2020, kl.10. 00 -12.00

Medlemmarna i Sveriges genusforskarförbund (SGF) kallas härmed till årsmöte den 3 november kl. 10.00- 12.00 på Zoom. Länk till mötet kommer att skickas per epost till medlemmar den 30 oktober.

Motioner eller förslag på övriga frågor kan skickas till styrelsen fram till fyra veckor före mötet.

Styrelsen hälsar även välkommen till en workshop om urfolksrepresentation i genusvetenskaplig utbildning som arrangeras i anslutning till årsmötet (se inbjudan här).

Dagordning finner ni nedan.

Varmt välkomna,

Diana Mulinari, ordförande

 

 

DAGORDNING ÅRSMÖTE 2020

 1. Val av ordförande för mötet
 2. Val av sekreterare för mötet
 3. Val av en justerare att jämte mötesordföranden justera protokollet
 4. Fastställande av dagordning
 5. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
 6. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport
 7. Föredragning av revisionsberättelsen
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Förslag från styrelsen om verksamhetsplan för kommande år
 10. Motioner från medlemmarna
 11. Val av ordförande
 12. Val av vice ordförande
 13. Val av övriga styrelseledamöter
 14. Val av revisorer
 15. Val av valberedning om tre personer varav en sammankallande
 16. Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår
 17. Val av ansvarig för kommande årsmöte
 18. Övriga ärenden (ej beslutsärenden)

 

*Varje närvarande medlem har rösträtt. Medlemsavgiften ska vara betald före årsmötet. Vid röstning genom ombud/fullmakt får medlem endast företrädas av annan röstberättigad medlem, ingen medlem får företräda fler än en annan röstberättigad medlem.

Tanja JoelssonÅrsmöte 2020