Dags att mobilisera!

När vi i styrelsen för Sveriges genusforskarförbund, SGF, träffades den första februari i år var vi djupt oroade av den rasistiska upptrappning som skett runt om i landet de senaste månaderna. Bara några dagar innan vårt möte hade en lynchmobb gett sig ut på Stockholms gator för att attackera ensamkommande barn (Metro 2016-01-29). Denna terrorhandling följdes av en demonstration dagen därpå arrangerad av SD-medlemmar och andra högerextrema rasistiska grupperingar såsom Svenska motståndsrörelsen, Nationell ungdom och ”firmor” av supportrar till AIK och Djurgården (Aftonbladet 2016-02-11). Den rasistiska radikaliseringen syns också på andra håll, till exempel i möten med politiker kring planerade asylboenden och hem för ensamkommande barn. Vi kom till styrelsemötet med starka upplevelser av att en allt hätskare rasistisk kultur normaliseras och sprider sig. Våra diskussioner i styrelsen kom därför att handla om den djupt omänskliga och samhällsfientliga utveckling vi bevittnar, inte minst till följd av försvagningen av rätten att söka asyl.

Vi är även oroade av hur kvinnor och kvinnors rättigheter används för att legitimera rasism. Som feminister vet vi alltför väl vad som händer när kvinnors kroppar används som slagträ i nationalismens ärende. Vi vet också vad som händer när fokuseringen på vissa mäns våld resulterar ett osynliggörande av det strukturella våldet mot kvinnor. Vi har ett stort ansvar att inte låta kvinnors otrygghet i det offentliga rummet projiceras på dem som ses som främmande ”andra”. Som genusforskare har vi kunskap, kompetens och resurser att agera mot såväl rasistiska organisationer som rasistisk retorik. Vi har en historia att berätta och vi vet också att vardagsrasism, en rasism som vi menar skadar, exkluderar och diskriminerar, utgör en förutsättning för vad vi nu ser hända på våra gator.

Vi manar därför våra kollegor att på alla sätt som är möjliga agera mot det vi nu ser händer och alliera sig med andra krafter som aktivt tar ställning för människovärdet. Vi behöver gå samman, delta i debatter, påverka berättelser om vår samtid och formulera visioner som pekar åt andra håll än de problembilder som nu förs ut av rasistiska organisationer och förmedlas oreflekterade i media. Vi behöver utveckla strategier och verka som resurser i våra lokalsamhällen, på våra arbetsplatser och på nationell nivå.

Styrelsens förhoppning är att SGF ska kunna fungera som en nod för det arbete vi ser framför oss. Genom förbundet kan allianser bildas och strategier utvecklas. Vi kommer också att föreslå en session med fokus på detta på G16 som i år har Gränser som tema. Vi uppmanar alla våra medlemmar att komma med förslag på hur SGF kan arbeta till någon i styrelsen. Våra kontaktuppgifter finns här.

Sveriges genusforskarförbunds styrelse

Krönikan är publicerad i Tidskrift för genusvetenskap 36(4) – 37(1), sida 184.

Tanja JoelssonDags att mobilisera!