Kallelse till årsmöte och inbjudan till workshop 7 november 2017

KALLELSE ÅRSMÖTE DEN 7 NOVEMBER 2017

Medlemmarna i Sveriges Genusforskarförbund kallas härmed till årsmöte tisdagen den 7 november 2017, kl. 13.00-14.00 på Örebro universitet, Institutionen för Humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap, Forumhuset, rum F2126 (https://oru.se/om-universitetet/hitta-hit/). Dagordning följer nedan.

Årsmötet följs av en workshop “Vad står på spel när feministiska och andra maktkritiska forskare hotas?” som del av Centrum för feministiska samhällsstudiers högre seminarier, kl. 14.15-16.00.  Se inbjudan nedan.

DAGORDNING ÅRSMÖTE 2017

 1. Val av ordförande för mötet
 2. Val av sekreterare för mötet
 3. Val av en justerare att jämte mötesordföranden justera protokollet
 4. Fastställande av dagordning
 5. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
 6. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport
 7. Föredragning av revisionsberättelsen
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Förslag från styrelsen om verksamhetsplan för kommande år
 10. Förslag från styrelsen om fördjupat samarbete mellan TGV och SGF
 11. Motioner från medlemmarna
 12. Val av ordförande
 13. Val av vice ordförande
 14. Val av övriga styrelseledamöter
 15. Val av revisorer
 16. Val av valberedning om tre personer varav en sammankallande
 17. Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår
 18. Val av ansvarig för kommande årsmöte
 19. Övriga ärenden (ej beslutsärenden)

OBS! Varje närvarande medlem har rösträtt. För att få rösta krävs att medlemsavgift är inbetald. Vid röstning genom ombud/fullmakt får medlem endast företrädas av annan röstberättigad medlem samt ingen medlem får företräda mer än en annan medlem.

INBJUDAN TILL WORKSHOP

Vad står på spel när feministiska och andra maktkritiska forskare hotas?

Under de senaste åren har vi sett en växande mobilisering och ökad aktivitet från rasistiska och fascistiska grupperingar. Dessa krafter sprider sin agenda genom att bl.a. rikta hat mot genusforskning och annan maktkritisk forskning? Även om detta inte är nya fenomen så är de idag del av ett annat sammanhang än tidigare. Med utgångspunkt i konkreta exempel ägnas detta seminarium åt vad hot mot forskare säger om vår samtid. Vad är hoten uttryck för? Vilka sårbarheter blottlägger de? Hur kan de förstås som en form av våld och hur får det spridning i de organisationer/sammanhang där vi verkar? Vilka stödjande strukturer behövs för att hantera denna utveckling? Vilka potentialer till allianser finns mellan olika former av maktkritisk forskning?

Seminariet inleds med en paneldiskussion bestående av Fredrik Bondestam (Nationella Sekretariatet för Genusforskning), Mathias Ericsson (Göteborgs universitet), Charlotte Holgersson (Kungl. Tekniska högskolan) och Diana Mulinari (Lunds universitet). Därefter följer öppen diskussion.

Workshopen arrangeras av Sveriges Genusforskarförbund och ingår i Centrum för feministiska samhällsstudiers högre seminarier vid Örebro universitet.

Tid: Tisdagen den 7 november, kl. 14.15-16.00

Plats: Rum F2126, Institutionen för Humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap, Forumhuset (https://oru.se/om-universitetet/hitta-hit/)

Tanja JoelssonKallelse till årsmöte och inbjudan till workshop 7 november 2017